محصولات با هسته های فریت

شامل انواع ترانسفورماتور، سلف و لاین فیلتر طبق دسته بندی زیر میباشد.

soft ferrite core 500x5001 min - معرفی محصولات
csm Ferrite Lieferprogramm fbca5128df12345 min - معرفی محصولات
p201704180947156777416100000000 min - معرفی محصولات

محصولات با هسته های آهن

شامل انواع ترانسفورماتور، سلف، چوک و فیلترهای مغناطیسی طبق دسته بندی زیر میباشد.

149785465511 min - معرفی محصولات

به دلیل عدم وجود قرقره های فابریک، ترانس سه فاز فاقد دیتا شیت استاندارد میباشد. کلیه قرقره ها بر اساس وات و جریان ترانس طبق سفارش در ابعاد گوناگون توسط ترانس طاها ساخته میشود.

1 1 5 min - معرفی محصولات

به دلیل عدم وجود قرقره های فابریک، ترانس UI فاقد دیتا شیت استاندارد میباشد. کلیه قرقره ها بر اساس وات و جریان ترانس طبق سفارش در ابعاد گوناگون توسط ترانس طاها ساخته میشود.

2017 New Type Ei Lamination Cores with Air Gap and Special Design12345 min - معرفی محصولات
  • محصولات هسته تروئید

  • به دلیل توانمندی ترانس طاها در تولید و ساخت ترانس تروئید در انواع و اقسام سایزها، این محصولات فاقد دیتا شیت استاندارد میباشند.
B1059595766kjkjkj12345 min - معرفی محصولات