طراحی سلف 1

5 نکته برای کمک به تقویت طراحی سلف

5 نکته برای کمک به تقویت طراحی سلف سلف ها قطعات الکترونیکی مهمی هستند که در کاربردهای مختلف الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها برای ذخیره انرژی و اطمینان از تلفات پایین هسته طراحی شده اند که امکان تبدیل انرژی کارآمد را فراهم می آورد. با این حال، طراحی سلف کار ساده ای نیست.…

نحوه محاسبه هانری در یک کویل (سیم پیچ)

سلف در اصل فقط دارای یک سیم پیچ است. اندوکتانس (ظرفیت القای مغناطیسی)، مقدار توانایی آن برای ذخیره انرژی در قالب یک میدان مغناطیسی است. هنگامی که جریان در سیم پیچ تغییر می کند، بنابر قانون لنز، میدان مغناطیسی حرکت بار را به گونه ای تحریک می کند که در برابر تغییر جریان مقاومت کند.…