نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای توروئیدی

نحوه محاسبه ترانسفورماتورهای تروئید

ترانسفورماتور تروئید یک ترانسفورماتور است که شبیه یک دونات است. که دارای یک هسته آهن گرد با یک سیم پیچ از سیم عایق بندی شده که در اطراف آن پیچیده شده است میباشد. سیم پیچ پس از تغذیه ، میدان مغناطیسی ایجاد می کند و انرژی را ذخیره می کند. مقدار انرژی در واحد اندوکتانس…