ترانسفورماتور تریگر

مزایا و کاربردهای ترانسفورماتور تریگر Trigger

مزایا و کاربردهای ترانسفورماتور تریگر Trigger ترانسفورماتورهای تریگر ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا هستند که به منظور تولید پالسهای کوتاه مدت چند میکروثانیه طراحی شده اند. آنها به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند تا روند یونیزاسیون اتفاق بیفتد و جریان مجاز به عبور از مسیرهای الکتریکی هدایت شوند. مزایای ترانسفورماتورهای تریگر   ترانسفورماتورهای تریگر…