مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور حالت سوییچ

ترانسفورماتورهای حالت سوئیچ

نحوه تست ترانسفورماتور حالت سوییچ

ترانسفورماتور حالت سوییچ به دلیل انعطاف پذیری کاربرد آنها شناخته شده است. توانایی آنها برای تبدیل برق از جریانهای متناوب به جریانهای مستقیم، آنها را