مقالات سایت

Tag: ترانسفورماتور هسته O

ترانسفورماتور هسته O

ترانسفورماتور هسته O

ظاهر ترانسفورماتور هسته O به صورت حلقه و رینگ به نظر می رسد ، و سطح مقطع ترانسفورماتور هسته O گرد است ، این متفاوت