ترانسفورماتور هسته O

ترانسفورماتور هسته O ظاهر ترانسفورماتور هسته O به صورت حلقه و رینگ به نظر می رسد ، و سطح مقطع ترانسفورماتور هسته O گرد است ، این متفاوت از ترانسفورماتور تروئید است. هسته O هیچ گوشه تیز ندارد ، این یعنی نشت کمتر شار در مقایسه با ترانسفورماتور تروئید. Mlt ( طول متوسط در هر…