مقالات سایت

Tag: سیم پیچ

نحوه محاسبه هانری در یک کویل (سیم پیچ)

نحوه محاسبه هانری در یک کویل (سیم پیچ)

سلف در اصل فقط دارای یک سیم پیچ است. اندوکتانس (ظرفیت القای مغناطیسی)، مقدار توانایی آن برای ذخیره انرژی در قالب یک میدان مغناطیسی است.