مقالات سایت

Tag: فرکانس سوئیچینگ

طراحی سلف

5 نکته برای کمک به تقویت طراحی سلف

سلف ها قطعات الکترونیکی مهمی هستند که در کاربردهای مختلف الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها برای ذخیره انرژی و اطمینان از تلفات پایین