هسته های مغناطیسی

3 نوع اصلی هسته های مغناطیسی که در ترانسفورماتورها استفاده می شوند

3 نوع اصلی هسته های مغناطیسی که در ترانسفورماتورها استفاده می شوند موتورها و ترانسفورماتورها بدون هسته به درستی کار نمی کنند. هسته های مورد استفاده در ترانسفورماتورهای کاهنده / افزاینده  بسته به کاربرد می توانند از چندین ماده مختلف تشکیل شوند. هسته تأثیر عمیقی بر عملکرد ترانسفورماتور دارد. اندازه و هندسه اصلی هسته، قدرت،…

هسته مغناطیسی ترانسفورماتورها

انواع هسته مغناطیسی برای ترانسفورماتورها

انواع هسته مغناطیسی برای ترانسفورماتورها ترانسفورماتور برق دارای سیم پیچ های اولیه، ثانویه و ثالث است. ترانسفورماتور توسط شار بین سیم پیچ ها هدایت و جریان جاری می شود. از هسته های مغناطیسی در ترانسفورماتورها استفاده می شود، که به عنوان مسیر شار عمل می کنند. هسته را می توان از مواد مختلفی تهیه کرد،…