مقالات سایت

Tag: چوک

ترانسفورماتور EI

ترانسفورماتور EI از ترانسفورماتورهای مرسوم است. هسته ترانسفورماتور EI توسط ورقه های E و I ترکیب شده است، بنابراین به آن ترانسفورماتور EI یا ترانسفورماتور