محصولات با هسته های فریت

شامل انواع ترانسفورماتور، سلف و لاین فیلتر طبق دسته بندی زیر میباشد.

محصولات با هسته های آهن

شامل انواع ترانسفورماتور، سلف، چوک و فیلترهای مغناطیسی طبق دسته بندی زیر میباشد.

به دلیل عدم وجود قرقره های فابریک، ترانس سه فاز فاقد دیتا شیت استاندارد میباشد. کلیه قرقره ها بر اساس وات و جریان ترانس طبق سفارش در ابعاد گوناگون توسط ترانس طاها ساخته میشود.

محصولات هسته UI

به دلیل عدم وجود قرقره های فابریک، ترانس UI فاقد دیتا شیت استاندارد میباشد. کلیه قرقره ها بر اساس وات و جریان ترانس طبق سفارش در ابعاد گوناگون توسط ترانس طاها ساخته میشود.