نحوه محاسبه هانری در یک کویل (سیم پیچ)

عناوین و سر فصل های این مطلب

سلف در اصل فقط دارای یک سیم پیچ است. اندوکتانس (ظرفیت القای مغناطیسی)، مقدار توانایی آن برای ذخیره انرژی در قالب یک میدان مغناطیسی است. هنگامی که جریان در سیم پیچ تغییر می کند، بنابر قانون لنز، میدان مغناطیسی حرکت بار را به گونه ای تحریک می کند که در برابر تغییر جریان مقاومت کند. اندوکتانس برابر است با نیروی محرکه یا EMF در واحد میزان تغییر جریان. اندوکتانس با استفاده از واحدی به نام هانری یا H اندازه گیری می شود.نحوه محاسبه هانری را در این مقاله به صورت مختصر توضیح خواهید داد.

نحوه محاسبه هانری چگونه است؟

طول سیم پیچ سیم را در واحد متر یا سانتی متر اندازه بگیرید. استفاده از واحدهای متریک مهم است، زیرا هانری مبتنی بر سیستم متریک است.

تعیین کنید که تعداد دور سیم پیچ چقدر است – یعنی چند بار سیم کویل می شود.

سطح مقطع سیم پیچ را با اندازه گیری شعاع آن و قرار دادن در فرمول 2 ^ π * r محاسبه کنید.

ظرفیت القایی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

L = µ (N ^ 2) A / length

که در آن N تعداد دور در سیم پیچ است، A سطح مقطع سیم پیچ است و length طول سیم پیچ است.

μ (یا “mu”) یک ثابت است به نام نفوذ پذیری خلاء ثابت و دارای مقدار 7- ^ H / m) 4π x 10) است.

هانری یک واحد بسیار بزرگ است. بیشتر سیم پیچ ها دارای ظرفیت القایی هستند که در واحد میلی هانری یا میکرو هانری اندازه گیری می شوند.

در بالا نحوه محاسبه هانری را با فرمول های اختصاصی برای صنعت دوستان توضیح دادیم.امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

مقاله پیشنهادی

ترانسفورماتور قدرت